KonkursKochani wielkimi krokami zbliża się Wielkanoc a ja razem z marką Sokołów chciałabym was zaprosić do wzięcia udziału w super konkursie. Do wygrania świetne nagrody, super zabawa i radość. Udział w konkursie może wziąć każdy, każdy kto lubi gotować i podzieli się z nami przepisem na wielkanocne danie.

- konkurs trwa od 06.03.2018 r. do 11.03.2018 r. 

- zadanie konkursowe - w komentarzu pod tym postem podziel się z nami swoim pomysłem na wielkanocne danie mięsne z wykorzystaniem produktów Sokołów, ważne aby użyty produkt był zaznaczony i wymieniony w składnikach

- jeżeli masz ochotę możesz wysłać dodatkowo zdjęcie dania, ale to nie jest warunek wzięcia udziału w konkursie (nie musisz produktu Sokołów pokazywać na zdjęciu) 

- ważne, aby osoby, które wezmą udział w konkursie, w komentarzu podały również swój adres mailowy, ułatwi to powiadomienie osób, które wygrają nagrody

- konkursowe zdjęcie możesz przesłać na mojego maila szkodzinska.marzena@gmail.com, ja utworzę na fb galerię konkursową i zamieszczę tam wszystkie zdjęcia

- nagrodą główną w konkursie jest udział w warsztatach wielkanocnych Sokołowa w Cook Up, które poprowadzi Sandra Kotowicz - finalistka ostatniej edycji programu Top Chef, warsztaty odbędą się 16 marca w warszawskim Cook Up przy ul. Racławickiej 99

- dwie dodatkowe nagrody to zestawy produktów i gadżetów Sokołów

- organizatorem konkursu jest marka Sokołów, konkurs jest prowadzony na moim blogu www.kulinarnamaniusia.pl

- ogłoszenie wyników umieszczę pod postem konkursowym w dniu 13.03.2018 r.

Zapraszamy wszystkich do konkursu i życzymy powodzenia. REGULAMIN KONKURSU
„Wielkanocne danie mięsne”

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.      Konkurs prowadzony jest pod nazwą „Wielkanocne danie mięsne” i zwany jest w dalszej części regulaminu „Konkursem”.
2.      Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa w szczególności zasady, zakres i warunki uczestnictwa, czas trwania Konkursu, zasady ogłaszania wyników Konkursu, sposób informowania o Konkursie i jego warunkach, sposób składania reklamacji związanych z Konkursem.
3.      Organizatorem Konkursu jest Sokołów S.A., z siedzibą w Sokołowie Podlaskim, Al. 550-lecia 1, 08-300 Warszawa Sąd Rejonowy dla M.ST. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS nr 0000050909, Kapitał Zakładowy 101.467.444,00 PLN, NIP 823 000 14 44, zwany dalej “Organizatorem”.
4.      Fundatorem nagród w Konkursie jest Sokołów S.A., z siedzibą w Sokołowie Podlaskim, Al. 550-lecia 1, 08-300 Warszawa Sąd Rejonowy dla M.ST. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS nr 0000050909, Kapitał Zakładowy 101.467.444,00 PLN, NIP 823 000 14 44.
5.      Konkurs przeprowadzany jest na blogu oraz w serwisie Facebook, ale nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.
6.      Uczestnik przystępujący do Konkursu oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu i w pełni go akceptuje.
7.      Uczestnik przystępujący do Konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., (tekst jednolity: DzU z 2002 r., nr 101 poz. 926).
8.      Organizator ponosi odpowiedzialność za zgodną z prawem organizację Konkursu, odpowiedzialność serwisu Facebook jest w tym zakresie wyłączona.
§2
PRZEDMIOT I CZAS TRWANIA KONKURSU

1.   Zadanie konkursowe polega na podzieleniu się swoim przepisem na wielkanocne danie mięsne z wykorzystaniem produktów Sokołów.
2.     Konkurs rozpoczyna się dnia 06.03.2018 r. i kończy się 11.03.2018 r. o godz. 23:59:00.
3.  Ogłaszanie wyników i doręczanie nagród następuje po zakończeniu Konkursu na zasadach wskazanych w § 5 Regulaminu.
§3
UCZESTNICTWO W KONKURSIE

1.      Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.
2.      Uczestnikiem Konkursu (dalej „Uczestnicy”) może być każda pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba fizyczna powyżej 13 roku życia, posiadająca pozwolenie opiekuna prawnego na udział w Konkursie, która w dniu rozpoczęcia Konkursu spełnia następujące warunki:
a)      posiada miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
b)      w przypadku osób pełnoletnich, zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia,
c)      w przypadku osób niepełnoletnich, z zasadami Konkursu zapoznał się opiekun prawny,
d)     w przypadku osób niepełnoletnich, posiada zgodę opiekuna prawnego na udział w Konkursie.
3.      W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, wolontariusze i przedstawiciele Organizatora, Fundatora Nagród, osoby obsługujące oraz inne podmioty zaangażowane w przeprowadzenie Konkursu, a także członkowie najbliższej rodziny wyżej wymienionych osób (w szczególności małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo), a także osoby pozostające w wspólnym pożyciu lub prowadzące wspólne gospodarstwo domowe z ww. osobami.
4.      Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
5.      Uczestnictwa w Konkursie oraz praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.
6.      Przystąpienie do Konkursu następuje poprzez opublikowanie na blogu www.kulinarnamaniusia.pl komentarza pod postem konkursowym zawierającego odpowiedź na zadanie konkursowe.
7.      Prawidłowe wykonanie czynności określonych w ust. 6 skutkuje wysłaniem zgłoszenia do Konkursu (dalej: „Zgłoszenie”).
8.      Każdy Uczestnik Konkursu może dokonać Zgłoszenia wielokrotnie, tak w danym dniu konkursowym, jak i w czasie trwania całego Konkursu, z zastrzeżeniem, że nie może otrzymać więcej niż jednej Nagrody w Konkursie, przypadającej na gospodarstwo domowe Uczestnika.
9.      Udział w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie jest możliwy tylko i wyłącznie w razie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Uczestnika na rzecz Organizatora w zakresie określonym w Regulaminie oraz wiąże się z przekazaniem przez Uczestnika następujących danych osobowych:
a)      imię i nazwisko,
b)      nazwa użytkownika w serwisie Facebook,
c)      adres e-mail,
d)      adres korespondencyjny.
10.  Organizator ma prawo do usunięcia Zgłoszeń wulgarnych i zawierających obraźliwe treści bez poinformowania o tym Uczestnika.
11.  Dokonując zgłoszenia, Uczestnik oświadcza, że:
a)      jest autorem zgłoszonej odpowiedzi i przysługują mu do niej, jako twórcy, wszelkie prawa autorskie osobiste i majątkowe;
b)      powstałe w  związku z wykonaniem Zadania konkursowego utwory nie naruszają w żaden sposób przepisów obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich oraz przysługujące mu autorskie prawa majątkowe do tych utworów nie są w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone;
c)      nie udzielił żadnej osobie licencji uprawniającej do korzystania z Zadania konkursowego;
d)     posiada wyłączne prawo do udzielania zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z opracowań Zadania konkursowego;
e)      ponosi pełną odpowiedzialność prawną wobec Organizatora Konkursu z tytułu niezgodności z prawdą oświadczeń określonych powyżej lit. a) – d) i zobowiązuje się zwolnić Organizatora od jakiejkolwiek odpowiedzialności w zakresie objętym tymi oświadczeniami, w szczególności w przypadku wystąpienia, w tym także na drodze sądowej, osób trzecich z roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących im praw;
f)       wyraża zgodę na publikację i rozpowszechnianie swojej odpowiedzi na stronach internetowych związanych z Konkursem, Organizatorem oraz Fundatorem, a także na dedykowanym blogu www.kulinarnamaniusia.pl.
12.  Autor zgłoszonej odpowiedzi zobowiązany jest do przeniesienia na Organizatora, na zasadzie wyłączności, nieodpłatnie, autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania treścią odpowiedzi.
13.  Uczestnicy Konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność wobec Organizatora w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń z tytułu naruszenia ich praw wskutek wykorzystania przez Organizatora odpowiedzi zgodnie z niniejszym Regulaminem.
14.  W przypadku naruszenia praw autorskich przez Uczestnika Konkursu, Organizator jest upoważniony do przekazania osobom trzecim danych Uczestnika. Dane te mogą być wykorzystane przez osoby trzecie do dochodzenia swoich praw na drodze cywilnej lub karnej z tytułu naruszenia ich praw oraz dóbr osobistych.
§4
PRZEBIEG KONKURSU I NAGRODY

1.      Nagrodą główną w konkursie jest 1 pojedyncze zaproszenie na warsztaty kulinarne z Sandrą Kotowicz, finalistką V edycji programu Top Chef, o wartości 400 zł brutto każde. Warsztaty odbędą się w dniu 16.03.2018 r. o godz. 18:00, w studiu Cook Up, ul. Racławicka 99, 02-634 Warszawa.
2.      Dwiema nagrodami dodatkowymi są zestawy produktów i upominków od firmy Sokołów.
3.      Spośród zgłoszonych odpowiedzi organizator konkursu wybierze 3 najbardziej kreatywne zgłoszenia, których autorzy zostaną nagrodzeni (dalej: “Laureaci”).
4.      Laureatów wyłania organizator konkursu na podstawie zgodności z Regulaminem.
5.      Laureaci Konkursu zostaną ogłoszeni na blogu www.kulinarnamaniusia.pl.
6.      W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z udziałem Uczestnika w Konkursie, Organizator może kontaktować się z nim przy wykorzystaniu systemu wiadomości prywatnej w serwisie Facebook.
7.      Laureatowi nie przysługuje prawo zamiany Nagrody na inną rzecz, świadczenie lub ekwiwalent pieniężny.
8.      Nagrody otrzymane w Konkursie są wydawane zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym, tj. zgodnie z Ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 200 ,  z dnia 2018.01.24). Oznacza to, iż od wartości Nagrody Organizator pobiera kwotę na poczet należnego zryczałtowanego podatku od nagród w wysokości 10% nagrody (zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy PIT – od dochodów (przychodów) z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej lub nagrody) , na co zwycięzca wyraża zgodę.
§5
OGŁASZANIE WYNIKÓW I KOMISJA KONKURSOWA

1.      Ogłoszenie Laureatów Konkursu nastąpi w dniu 13.03.2018 r., pod postem konkursowym.
2.      Laureat zostanie powiadomiony o wygranej za pomocą podanego w komentarzu adresu mailowego.
3.      W celu przekazania nagrody Laureat powinien przesłać swoje imię i nazwisko, aktualne dane adresowe w wiadomości mailowej – szkodzinska.marzena@gmail.com do 2 dni od opublikowania wyników Konkursu oraz potwierdzić chęć udziału w warsztatach.
4.      W przypadku zaniechania wykonania powyższych czynności przez Laureata, Nagroda główna zostanie przyznana kolejnej wybranej osobie.
5.      W przypadku zaniechania wykonania powyższych czynności przez Laureata, Nagrody dodatkowe pozostają własnością Fundatora.
6.      Nagrodę wydaje Fundator Konkursu. Nagroda w postaci udziału w warsztatach zostanie zrealizowana w dniu 16.03.2018 o godz. 18:00 w Studiu kulinarnym Cook up przy ul. Racławickiej 99 w Warszawie. Warsztaty rozpoczną się o godzinie 18:00. Dojazd na miejsce warsztatów pozostaje w zakresie Laureata nagrody głównej.
7.      Laureaci nie nabywają prawa do nagrody, jeżeli nie spełnili któregokolwiek z warunków określonych w par. 2, 3 i 4 Regulaminu, w tym, nie wskazali danych umożliwiających realizację prawa do nagrody zgodnie z ust. 3. W takim wypadku Nagroda pozostaje do dyspozycji Fundatora.
8.      Organizator i Fundator nie ponoszą odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez Laureata Konkursu danych kontaktowych, adresu zamieszkania oraz innych danych służących do identyfikacji oraz za wszelkie niezgłoszone Organizatorowi zmiany tych danych.
9.      Nagrody dodatkowe zostaną wysłane do Laureatów w ciągu 7 dni roboczych od momentu ogłoszenia wyników.
§6
REKLAMACJE

1.      Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej, listem poleconym na adres Organizatora: Sokołów S.A., Al. 550-lecia 1, 08-300 Sokołów Podlaski, bądź za pośrednictwem wiadomości prywatnej w serwisie Facebook wysłanej na profil facebook.com/sokolowfanpage.
2.      Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację (imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny), zwięzłe wskazanie przyczyn reklamacji oraz określenie oczekiwanego sposobu jej rozpatrzenia.
3.      Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji, a zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji na podany w Zgłoszeniu adres e-mail lub listem poleconym. Reklamacje rozpatruje Organizator.
§7
DANE OSOBOWE

1.      Przystępując do Konkursu Uczestnik oświadcza, że: wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych: imię i nazwisko, Nazwa Użytkownika w serwisie Facebook, adres zamieszkania (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, gmina, powiat, województwo), w zakresie i celu wskazanym w Regulaminie oraz niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu.
2.      Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Laureatów, przyznania, wydania i odbioru Nagrody.
3.      Dane osobowe Uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
4.      Administratorem danych osobowych jest Organizator.
5.      Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1. niniejszego paragrafu, obejmuje także publikację imienia i nazwiska lub Nazwy Użytkownika w serwisie Facebook na blogu www.kulinarnamaniusia.pl  jako Laureata Konkursu.
6.      Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
7.      Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.
§8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.      W sprawach nieunormowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
2.      Regulamin Konkursu dostępny będzie na stronie internetowej www.kulinarnamaniusia.pl.Komentarze

 1. Pyszna wiejska kiełbasa Składniki
  Mięso
  5 kg mięsa z łopatki Sokołów
  5 kg mięsa z karkówki Sokołów
  2 kg tłuszczyków wieprzowych
  jelita wieprzowe

  Przyprawy na 1kg mięsa
  17g peklosoli
  1,5gg pieprzu czarnego
  0,5 g majeranku
  1,5 g gorczycy
  1 g cukru
  2g czosnku  wykonanie
  Mięso myjemy pod bieżącą wodą i przeprowadzamy klasyfikacje mięsa . Następnie peklujemy na sucho, każdą klasę peklujemy osobno. Czas peklowania 24odz. Po tym czasie mięso rozdrabniamy na sitku 12 zaś tłuszczyki na sitku 6 . Łączymy kl.1 i 2 , tłuszczyki i dodajemy wszystkie przyprawy. Dokładnie mieszamy. Wszystko dokładnie wyrabiamy do kleistości dajemy 300ml. Napełniamy jelita niezbyt ściśle.  osadzanie
  kiełbasę wieszamy na noc w chłodnym miejscu.  Wędzenie
  Osuszanie w wędzarni bez dymu w temperaturze około 45stopni około 1 godzinę,


  Wędzenie z dymem w temperaturze 55-60 stopni około 4godziny do uzyskania jasnobrązowego koloru


  Parzenie
  Do garnka wlewamy wodę, dodajemy przyprawy, gotujemy do osiągnięcia 75stopni. Wkładamy kiełbasę parzymy około 20-30 minut na bardzo małym ogniu.

  OdpowiedzUsuń
 2. Przepis polecam na zbliżające się święta Wielkanocne. Można zajadać z barszczem lub żurkiem, oraz samo, jako przekąska. Przygotowanie nie pochłania dużo czasu.
  Ciasto jest pyszne i bardzo ładnie prezentuje się na stole.
  Opakowanie ciasta francuskiego
  3 cebule
  5 białych kiełbas Firmy Sokołów
  1 jajko do smarowania
  olej do smażenia
  1/2 szklanki piwa (nie musi być), jednak polecam.-do podlania smażonej kiełbasy

  Przyprawy;

  majeranek 1 łyżka
  świeży rozmaryn
  pieprz czosnkowy i czarny po 1/3 łyżeczki
  papryka czerwona słodka 1 łyżeczka
  koperek suszony i duża łyżka
  sól do smaku
  Kiełbaski obrać z błonki, pokroić w półksiężyce. Cebule również obrać i pokroić w piórka.
  Kiełbaski smażymy z cebulą na oleju. Dodajemy wszystkie przyprawy.
  Smażymy do miękkości, następnie odstawiamy aby ostygło.

  Ciasto francuskie kroimy wzdłuż. Jedną część nacinamy. Brzegi jednego nie pociętego kawałka, smarujemy roztrzepanym jajkiem.
  Nakładamy farsz i przykrywamy pociętym kawałkiem ciasta.
  Wierzch smarujemy jajkiem.

  Pieczemy ok. 20 minut w 180*C
  http://marcepanowykacik.blogspot.com/2018/03/francuska-strucla-z-biaa-kiebasa.html

  OdpowiedzUsuń
 3. Biała kiełbaska w cebuli

  Dwie białe kiełbasy Firmy Sokołów
  2 duże cebule
  oliwa
  sól i pieprz kolorowy
  Papryka czerwona ostra i słodka
  kminek

  Cebulę obieramy o kroimy w piórka. Podlewamy oliwą i odrobiną wody. Dusimy pod przykryciem z kiełbasą.

  Smacznego.

  OdpowiedzUsuń
 4. Roladki z szynki ze szparagami

  Danie idealne na świąteczne śniadanie - u mnie od lat króluje na wielkanocnym stole

  1 opakowanie szynki włoskiej Sokołów
  słoik marynowanych białych szparagów (ja używam tych z firmy Rolnik)
  1 serek Almette o smaku chrzanowym
  garść posiekanej rzeżuchy
  szczypiorek do przybrania

  Przygotowanie - bardzo proste!
  Na każdy plaster szynki nałożyć około łyżki serka, położyć 3 osączone wcześniej z zalewy szparagi, posypać rzeżuchą. Szynkę zawinąć w rulon i związać szczypiorkiem. Tak postąpić z resztą składników. Udekorować na talerzu rzeżuchą lub posiekanym szczypiorkiem. Takie proste, a jakże pyszne i wykwintne!

  Smacznych świąt! :)

  OdpowiedzUsuń
 5. Roladki z szynki ze szparagami

  Danie idealne na świąteczne śniadanie - u mnie od lat króluje na wielkanocnym stole

  1 opakowanie szynki włoskiej Sokołów
  słoik marynowanych białych szparagów (ja używam tych z firmy Rolnik)
  1 serek Almette o smaku chrzanowym
  garść posiekanej rzeżuchy
  szczypiorek do przybrania

  Przygotowanie - bardzo proste!
  Na każdy plaster szynki nałożyć około łyżki serka, położyć 3 osączone wcześniej z zalewy szparagi, posypać rzeżuchą. Szynkę zawinąć w rulon i związać szczypiorkiem. Tak postąpić z resztą składników. Udekorować na talerzu rzeżuchą lub posiekanym szczypiorkiem. Takie proste, a jakże pyszne i wykwintne!

  Smacznych świąt! :)

  monikakilinska@hotmail.com

  OdpowiedzUsuń
 6. Wielkanocny schab faszerowany fetą

  składniki:
  1,5 kg schabu wieprzowego Sokołów
  1 czerwona papryka
  kubeczek fety w kostkach
  garść posiekanej natki pietruszki(ja lubię dużo)
  pomidorki koktajlowe
  2 lyżki czerwonego pesto

  I DO DZIEŁA;)))
  ja na początku odsączam fete z zalewy.dodaje natkę,pokrojoną w kosteczkę paprykę i połowe pesto.Doprawiam czarnym świeżo zmielonym pieprzem i odstawiam.
  Czas na naszego bohatera-Schab wieprzowy Sokołów;)
  Mięso myję,osuszam,nacinam w nim taką kieszeń i wkładam farsz.Zaszywam;)
  Mięsko wsadzam do naczynia żaroodpornego i do nagrzanego do temperatury 200c na około 20 min.Po tym czasie zmniejszam temperature do 180 i piękę kolejne 60-80 minut.Przed końcem na moment wysuwam naczynie z piekarnika,smaruję wierzch pozostałym pesto i obkładam połówkami pomidorków.
  całość jest obłędna zarówno na ciepło jak i na zimno.Idealnie komponuje się z lekko pikantnym dipem np,czosnkowym.
  Mam nadzieję że komuś przypadnie mój przepis do gustu i wypróbuje;)))
  pozdrawiam serdecznie
  Anna Nisiewicz

  OdpowiedzUsuń
 7. Sałatka z chrupiącym boczkiem
  Opakowanie surowego wędzonego boczku, ja użyłam Sokołów
  4 jaja
  1/4 surowej czerwonej papryki
  1/3 ogórka szklarniowego ze skórką
  1/2 pęczka szczypiorku
  2 kopiate łyżki majonezu dekoracyjnego
  sól do smaku
  Pieprz czarny mielony 1/3 łyżeczki


  Każdy plasterek boczku należy wytopić na suchej patelni. Stają się chrupiące.

  Jaja gotujemy na twardo, przeciskamy przez specjalne sitko o szerokim rozstawie oczek. Można również poszatkować nożem. Paprykę kroimy na drobną kostkę.To samo robimy z ogórkiem. Szczypiorek szatkujemy. Składniki mieszamy ze sobą, doprawiamy solą i pieprzem, na końcu dodajemy majonez. Kilka plasterków boczku kruszymy i dokładamy do sałatki.
  http://marcepanowykacik.blogspot.com/2018/03/saatka-z-chrupiacym-boczkiem.html
  Smacznego.

  OdpowiedzUsuń
 8. Szynka faszerowana ryżem

  składniki:
  1,5 kg szynki wieprzowej Sokołów
  30 dag zmielonej łopatki wołowej Sokołów
  pół szklanki ugotowanego ryżu
  cebula
  jajko
  10-12 suszonych pomidorków w oliwie
  sól i pieprz

  w umytym i osuszonym mięsku nacinam kieszeń,środek nacieram solą i pieprzem.Pokrojoną w kosteczkę cebulę łączę z pozostałymi składnikami i tak przygotowaną masę wkładam do środka szynki.Zaszywam i całość ląduje w naczyniu żaroodpornym,a wierzch szynki dodatkowo polewam oliwą z pomidorków.Tak przygotowane wstawiam do nagrzanego do 180c piekarnika i piekę około90 min.
  smacznego;)))

  OdpowiedzUsuń
 9. Sałatka z szynki konserwowej Sokołów

  składniki:
  30 dag szynki konserwowej Sokołów
  4 ugotowane na twardo jajka
  puszka ananasa
  30 dag żółtego sera
  sól,pieprz
  łyżka musztardy
  2-3 łyżki jogurtu naturalnego

  Szynke Sokołów kroimy w kosteczkę,podobnie postępujemy z resztą składników;)))Solimy i pieprzymy do smaku,dodajemy musztarde i jogurt,mieszamy...i ta tam...Gotowe;)))Prosta i błyskawiczna sałatka ale naprawdę przepyszna,u mnie co roku nr 1 wśród sałatek na wielkanocnym stole

  OdpowiedzUsuń
 10. Sałatka wielkanocna z białą kiełbasą Sokołów i jajkiem

  Sałatka ta sprawdzi się na wielkanocnym stole, choć przyznam, że na co dzień także świetnie smakuje.
  To idealna propozycja na nietuzinkowe podanie białej kiełbasy i jajka, które doskonale komponuje się z sałatą i sosem chrzanowym.
  Można ją podać na większym półmisku lub podzielić na mniejsze porcje.
  U mnie znika bardzo szybko z dodatkiem świeżego pieczywa.
  Pychota!

  1 opakowanie mixu sałat (150g)
  2 białe kiełbaski Sokołów
  3 jajka
  Sos:
  2-3 łyżki majonezu
  2-3 łyżki jogurtu naturalnego
  1 łyżka chrzanu
  sól, pieprz
  Opcjonalnie do posypania:
  kiełki
  pestki dyni

  Majonez połączyć z jogurtem oraz chrzanem i doprawić solą z pieprzem.
  Kiełbasę podgrzać i pokroić na grubsze plasterki.
  Jajka ugotować na twardo i również pokroić w plastry.
  Następnie na talerzu należy luźno rozsypać liście sałaty, a na niej ułożyć kiełbasę z jajkami.
  Całość polać sosem i opcjonalnie posypać kiełkami oraz pestkami dyni.
  Sałatkę podawać bezpośrednio po przygotowaniu.

  OdpowiedzUsuń
 11. Biała kiełbasa w sosie śmietanowo-chrzanowym

  Biała kiełbasa jest doskonała nie tylko w okresie świątecznym, ale idealnie sprawdzi się również w przypadku zwykłego obiadu.
  Najlepiej smakuje z gotowanymi ziemniakami lub purée, a nawet ze świeżym pieczywem.
  Można ją podawać na wiele sposobów, lecz ja tym razem proponuję Wam jej pyszne połączenie z sosem śmietanowo-chrzanowym.
  Po prostu palce lizać!

  5-6 kawałków białej kiełbasy Sokołów
  3 liście laurowe
  2 ziarna ziela angielskiego
  1 duża cebula
  1 łyżka mąki
  4 łyżki śmietany (użyłam 18%)
  3 łyżeczki chrzanu ze słoiczka
  masło/olej
  pieprz
  sól

  Kiełbasę ugotować z dodatkiem listków laurowych i ziela angielskiego.
  (Parzoną gotować około 10 minut, a surową 20-30 minut.)
  Z garnka odlać 1 szklankę wywaru.
  Cebulę drobno posiekać i zeszklić na rozgrzanym maśle/oleju.
  Dodać mąkę oraz jeśli istnieje taka potrzeba – to również odrobinę tłuszczu.
  Całość smażyć (mieszając) przez około 1-2 minuty.
  Następnie należy wlać 3/4 szklanki wywaru i całość mieszać do zgęstnienia sosu.
  Śmietanę połączyć z chrzanem, resztą odlanego wywaru, a następnie z sosem na patelni.
  Gotowy sos doprawić solą z pieprzem i podawać z ciepłą kiełbasą.

  jdiana@onet.eu

  OdpowiedzUsuń
 12. Na Święta Wielkanocne nie może zabraknąć:

  S - SCHABU pysznego i pieczonego ze śliweczką suszoną
  O - obowiązkowa pozycja świątecznego stołu
  K - każdy w domu bardzo go uwielbia
  O - o dokładkę prosić - zawsze gospodyni to schlebia
  Ł - łał jaka pyszna i soczysta
  Ó- "uuu" ;) gdy szybko znika
  W - Wielkanocny pyszny i aromatyczny ;)

  idealny na ciepło jak i na zimno :)

  Potrzebujemy:

  ładny kawałek schabu bez kości 1 kg
  sól, pieprz
  mielona papryka słodka
  zioła prowansalskie
  suszone śliwki
  rękaw do pieczenia

  Schab nacieramy przyprawami. Nacinamy w środku i upychamy śliwki. Wsadzamy go do rękawa do pieczenia i zawiązujemy. Marynujemy go tak całą noc. Na drugi dzień wyciągamy go z lodówki na 30-40 min. przed pieczeniem by się ocieplił. Wkładamy do piekarnika nagrzanego do 180 stopni na 60 minut. Po upieczeniu dajemy mu odpocząć 10-15 min.
  ( po ostygnięciu dajemy do lodówki i na drugi dzień jest idealny jako pyszna wędlina do kanapek )

  Ps: chce być brana pod uwagę przy nagrodzie dodatkowej :)

  OdpowiedzUsuń
 13. (poprawka)

  Na Święta Wielkanocne nie może zabraknąć:

  S - SCHABU pysznego i pieczonego ze śliweczką suszoną
  O - obowiązkowa pozycja świątecznego stołu
  K - każdy w domu bardzo go uwielbia
  O - o dokładkę prosić - zawsze gospodyni to schlebia
  Ł - łał jaka pyszna i soczysta
  Ó- "uuu" ;) gdy szybko znika
  W - Wielkanocny pyszny i aromatyczny ;)

  idealny na ciepło jak i na zimno :)

  Potrzebujemy:

  ładny kawałek schabu "Sokołów" bez kości 1 kg
  sól, pieprz
  mielona papryka słodka
  zioła prowansalskie
  suszone śliwki
  rękaw do pieczenia

  Schab nacieramy przyprawami. Nacinamy w środku i upychamy śliwki. Wsadzamy go do rękawa do pieczenia i zawiązujemy. Marynujemy go tak całą noc. Na drugi dzień wyciągamy go z lodówki na 30-40 min. przed pieczeniem by się ocieplił. Wkładamy do piekarnika nagrzanego do 180 stopni na 60 minut. Po upieczeniu dajemy mu odpocząć 10-15 min.
  ( po ostygnięciu dajemy do lodówki i na drugi dzień jest idealny jako pyszna wędlina do kanapek )

  Ps: chce być brana pod uwagę przy nagrodzie dodatkowej :)

  OdpowiedzUsuń
 14. Świąteczna tarta z jajkami i szynką.
  Składniki na spód:

  250 g mąki
  1 jajko
  120 g masła
  1/2 łyżeczki cukru
  1 płaska łyżeczka soli
  2 łyżki wody

  Składniki na farsz:

  4 ugotowane na twardo jajka
  ok. 200 g szynki klasycznej Sokołowskiej pokrojonej w kostkę
  ok. 200 g żółtego sera startego na tarce o dużych oczkach
  200 g śmietany 12 lub 18 %
  1 jajko
  pół pęczka posiekanego szczypiorku
  sól
  pieprz

  Wszystkie składniki na spód umieścić w misce: mąkę , jajko, masło, cukier, sól i wodę. Zagnieść ciasto, owinąć je w folię spożywczą i chłodzić w lodówce prze 30 min.
  Formę o średnicy 23-25 cm. posmarować delikatnie masłem . Tak przygotowaną blaszkę wylepić cienko schłodzonym ciastem (brzeg na min 3 cm.) Nakłuć ciasto widelcem, przykryć papierem do pieczenia i obciążyć grochem/fasolą. Wstawić do nagrzanego do 180°C piekarnika na 10 min.
  W misce wymieszać śmietanę, surowe jajko i starty żółty ser. Następnie dodać szczypiorek i pokrojoną w kostkę szynkę. Doprawić solą, pieprzem i wymieszać. Nadzienie przełożyć na podpieczony wcześniej spód. Na wierzchu ułożyć ugotowane jajka przekrojone na połówki.
  Zapiec w nagrzanym do 180°C piekarniku przez 20-30 min. aż masa się zetnie, a ser zrumieni. Podać z sosem czosnkowym. Smacznego

  OdpowiedzUsuń
 15. Mięsne kulki sokołowskie z niespodzianką
  Składniki:
  • 50 dkg zmielonej łopatki wieprzowej Sokołów
  • cebula
  • sól, pieprz
  • bułka tarta
  • łyżka masła
  • łyżeczka musztardy
  • 7 jajek ( jedno do mięsa a 6 ugotowanych)
  • mąka do panierki
  • bułka tatra do panierki
  • olej do smażenia
  6 jajek ugotować na twardo i ostudzić. Wymieszać mięso z cebulką, 1 jajkiem, bułką tartą, musztardą i przyprawami. Formować grubego kotleta, podobnego do schabowego. Na środek kładziemy ugotowane jajko. Zawijamy jajko tym kotletem mięsnym, obklejając dokładnie dookoła. Następnie taką kulę otaczamy w mące, później jajku i na koniec w tartej bułce. Wrzucamy na głęboki rozgrzany olej, smażymy około 8-10 minut od czasu do czasu obracając. Przed podaniem kroimy na pół.

  OdpowiedzUsuń
 16. Wielkanocna sałatka tortowa
  Biszkopt szpinakowy na formę 19x28cm:
  3 jajka
  15 dkg rozdrobnionego szpinaku
  1/4 szklanki oleju
  1/3 łyżeczki gałki muszkatołowej
  1/3 łyżeczki soli
  1/3 łyżeczki pieprzu
  3 łyżki mąki pszennej
  1/3 łyżeczki proszku do pieczeni
  1 serek śmietankowy
  25 dkg kurczę pieczone Sokołów
  6 łyżek majonezu
  3 łyżki pikantnego ketchupu
  35 dkg sera żółtego w kawałku
  1 duży słoik papryki konserwowej
  5 jajek ugotowanych na twardo
  1 puszka groszku konserwowego
  2 pęczki szczypiorku
  Biszkopt: Szpinak miksujemy z dodatkiem żółtek, oleju i przypraw. Białka ubijamy ze szczyptą soli, a następnie stopniowo dolewamy rozdrobniony szpinak. Dodajemy przesianą z proszkiem do pieczenia mąkę i delikatnie, łyżką mieszamy. Wylewamy na wyłożoną papierem (tylko spód) blaszkę i pieczemy w nagrzanym do 170st C piekarniku ok 30 minut. Przestudzony przekładamy na czystą blaszkę i smarujemy całość serkiem śmietankowym.
  Wędlinę kroimy w kostkę i wykładamy na serek.
  3 łyżki majonezu, ketchup oraz 20 dkg sera startego na drobnych oczkach łączymy ze sobą i rozsmarowujemy na warstwie kurczaka. Pokrywamy pokrojoną w kostkę i dobrze odciśniętą na siteczku papryką konserwową.
  Ugotowane jajka dzielimy na białka i żółtka. Białka ścieramy na grubych oczkach, dodajemy kolejne 3 łyżki majonezu oraz resztę sera żółtego. Wykładamy na paprykę i dokładnie rozsmarowujemy. Układamy groszek konserwowy, uprzednio równie dobrze odsączony i pokrywamy warstwą żółtek startych na drobnych oczkach oraz posiekanym drobno szczypiorkiem. Sałatkę schładzamy w lodówce kilka godzin przed podaniem.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Wow, widzę, że robiłaś sałatkę z mojego przepisu :) Smakowała?
   Powodzenia dla Ciebie :)
   Cieszę się, że mogłam być dla Ciebie inspiracją!

   Usuń
 17. Oto mój pomysł na Wielkanoc: Schab parzony z dodatkiem majonezu

  Składniki:

  1,5 kg schabu b/k

  Przyprawy:

  3 łyżki majonezu
  1,5 łyżki soli
  3 łyżeczki majeranku
  3 łyżeczki suszonego oregano
  1/2 łyzeczki grubo mielonego pieprzu
  4 ząbki czosnku przeciśnięte przez praskę
  4-5 kulek ziela angielskiego
  4 liście laurowe
  1,5-2 l zimnej wody


  Sposób przygotowania:

  Do garnka przełożyć majonez i zalać go wodą. Dokładnie rozmieszać, dodać wszystkie przyprawy i schab. Przykryć, zagotować i od tego momentu gotować na małym ogniu przez 5 minut. Po tym czasie mięso odstawić na 12 godzin, po czym czynność powtórzyć jeszcze dwukrotnie. Po ostatnim gotowaniu mięso pozostawić w wywarze do całkowitego ostygnięcia. Utworzy się na nim ładna przyprawowa pierzynka. Tak przygotowane mięso jest bardzo delikatne i soczyste. Przyprawy to w sumie dowolna interpretacja, choć sól i majonez są obowiązkowe. Taka wędlinkę możecie śmiało przygotować na zbliżające się Święta Wielkanocne.

  OdpowiedzUsuń
 18. Przepis banalny, a jaki pyszny :)

  Składniki:
  -2 kg karkówki wieprzowej Sokołów
  Sos:
  -5 dużych cebul
  -2 łyżki octu
  -1/4 szklanki cukru
  -1 szklanka passaty
  -2 łyżeczki chilli
  -1 łyżeczka soli
  -2 ząbki czosnku
  -1,5 łyżki musztardy francuskiej
  -szklanka wody
  -4 łyżki soku z cytryny
  -liść laurowy, ziele angielskie

  Cebulę pokroić, czosnek przecisnąć przez wypraskę. Wszystkie składniki na sos wymieszać i zagotować. Dusić około 5 minut. Pokrojone w grube plastry mięso zalać w naczyniu żaroodpornym i wstawić do nagrzanego na 180 stopni piekarnika. Piec około godzinę.

  galaszewska.a@gmail.com

  OdpowiedzUsuń
 19. Zapomniałam ... gosiaczekskrzypczak@gmail.com

  OdpowiedzUsuń
 20. Wielkanocne galarety warzywne z szynką konserwową Sokołów
  Często goszczą na wielkanocnym stole, uwielbiane przez rodzinę i proste w przygotowaniu.
  Składniki:
  1 puszka kukurydzy z groszkiem
  180 g szynki konserwowej Sokołów (https://sokolow.pl/produkty/szynka-konserwowa-0)
  1 mała marchewka
  1 mała pietruszka
  1/2 czerwonej papryki
  około 1 litra bulionu drobiowego
  8 łyżeczek żelatyny
  Przygotowanie:
  Marchewkę i pietruszkę obieramy, kroimy i gotujemy. W tym czasie kroimy w kostkę szynkę i paprykę.Żelatynę rozpuszczamy w gorącym bulionie drobiowym. Następnie całość studzimy. Składniki - ugotowane warzywa, kukurydzę z groszkiem i pokrojoną szynkę z papryką wkładamy do foremek na babeczki (u mnie plastikowe z pokrywką). Składniki zalewamy przestudzonym bulionem i wkładamy do lodówki, aby nasze galarety stężały. Wyjmujemy (najlepiej włożyć foremki z galaretą na chwilę do ciepłej wody).
  Wielkanocne galarety warzywne z szynką konserwową Sokołów bardzo ładnie wyglądają na stole wielkanocnym, zwłaszcza jeśli postawimy je na talerzu z jakąś "zieleninką" ;)
  Smacznego :)

  Magdalena matleen@gazeta.pl

  OdpowiedzUsuń
 21. Żurek
  3 litry wody
  30 dkg kości wędzonych
  50 dkg żeberek firmy Sokołów
  kiełbasa biała parzona firmy Sokołów
  włoszczyzna ( marchew, por, seler, pietruszka )
  0,5 litra zakwasu na żur
  2 liście laurowe
  3 ziela angielskie
  2 ząbki czosnku
  1 łyżka chrzanu
  1 łyżka majeranku
  1 cebula
  margaryna
  śmietana
  jajka
  sól
  5 dużych ziemniaków

  Włoszczyznę, żeberka, kości wędzone zalać wodą. Dodać liście laurowe, ziele angielskie, sól i gotujemy wywar. Gdy wywar będzie już ugotowany wyciągnąć włoszczyznę, żeberka i kości. Do wywaru wrzucamy pokrojone w kostkę ziemniaki i gotujemy do miękkości. Następnie dodajemy żur (wg uznania – w zależności jaki lubimy kwaśny), chrzan, majeranek i przeciśnięty przez praskę czosnek. Na patelni smażymy cebulę na margarynie, aż będzie szklista i dodajemy do zupy. Do śmietany dodajemy trochę żurku, aby zahartować i wlewany do zupy. Jeszcze chwilę gotujemy zupę.Jajka gotujemy w osobnym garnku na twardo. Na talerz wlewamy zupę i wkładamy pokrojoną w talarki kiełbasę i ćwiartki jajka. Smacznego

  Zakwas na żur
  250 g mąki żytniej
  1 litr wody – letnia przegotowana
  4 ziela angielskie
  kilka ziaren pieprzu
  kilka ziaren kminku
  2 grzyby suszone
  1 i 1/3 łyżki soli kamiennej
  3-4 ząbki czosnku – przekroić na pół
  3 liście laurowe
  3-4 łyżki wody od ogórków kiszonych lub od kiszonej kapusty
  Wszystkie składniki zalać wodą i zostawić na 3-4 dni codziennie mieszając. Po tym czasie wybrać przyprawy i zakwas gotowy do użycia.

  gosia.szabel@poczta.fm

  OdpowiedzUsuń
 22. Biała kiełbasa zapiekana z jabłkiem
  Prosto, pysznie, idealnie na świąteczny obiad.
  Składniki:
  pół kilograma kiełbasy białej surowej Sokołów (https://sokolow.pl/produkty/kielbasa-biala-surowa)
  2 duże lub 3 mniejsze jabłka (powinny być kwaśne)
  1 i ½ cebuli
  100 g wędzonego boczku Sokołów (https://polskikoszyk.pl/sokolow-boczek-surowy-wedzony-100-g.html)
  kilka ząbków czosnku
  ½ łyżeczki suszonego rozmarynu
  sól i czarny mielony pieprz
  Przygotowanie:
  Najpierw chwilę gotujemy białą kiełbasę (kilka minut). Po przestudzeniu kroimy ją na plastry.
  Kolejno przygotowujemy resztę składników. Boczek drobno kroimy (plasterki) i podsmażamy, następnie dodajemy pokrojoną w piórka cebulą, lekko solimy i smażymy przez chwilę. Kolejno dodajemy obrane i pokrojone w ósemkę jabłka. Mieszamy i smażmy z 2-3 minuty. Zestawiamy z ognia.
  Przygotowujemy większe naczynie żaroodporne z pokrywką. Wkładamy do niego wcześniej przygotowaną kiełbasę, kilka kilka ząbków czosnku, podsmażone składniki, całość doprawiając rozmarynem i czarnym mielonym pieprzem. Składniki ostrożnie mieszamy. Naczynie wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 180 stopni (na środkowy poziom), pieczemy około 40 minut. Podajemy na ciepło :)
  Smacznego
  Magdalena matleen@gazeta.pl

  OdpowiedzUsuń
 23. Kurczak w galarecie

  2 nogi całe z kurczaka firmy Sokołów
  1 opakowanie żelatyny
  włoszczyzna
  sól
  2 ziele angielskie
  2 liście laurowe
  kila wydmuszek od jajek

  Nogi od kurczaka zalewamy wodą, dodajemy włoszczyznę, ziele angielskie, liść laurowy i sól. Gotujemy nogi od kurczaka aż będą miękkie.Gdy jest już ugotowane obieramy nogi z mięsa. Marchewkę kroimy na drobną kostkę. Żelatynę przygotowujemy wg przepisu na opakowaniu. Do wydmuszek od jajek kładziemy trochę marchwi, potem kawałki mięsa od kurczaka i zalewamy żelatyną. Gdy żelatyna będzie już gotowa,obieramy skorupkę jajka i mamy gotową garmażerkę w kształcie jajek. Smacznego

  Małgorzata Szabel
  gosia.szabel@poczta.fm

  OdpowiedzUsuń
 24. Świąteczne faszerowane jajka
  Prosto, pysznie, dla każdego :)
  6 jajek
  80 g boczku Sokołów
  1-2 łyżki majonezu
  sól ziołowa i świeżo mielony pieprz do smaku
  2 szczypty słodkiej czerwonej papryki
  Przygotowanie:
  Jajka gotujemy na twardo. Obieramy i kroimy. Z każdej połówki wyjmujemy żółtka, wrzucamy je do miski.
  Boczek drobno kroimy i smażymy.
  Dodajemy go do żółtek, wraz z majonezem (najpierw mniejszą ilość) i przyprawami. Mieszamy składniki, próbujemy.
  Tak przygotowanym farszem nadziewamy połówki jajek.
  Całość można posypać na ozdobę np. kiełkami rzodkiewki.
  Smacznego
  Magdalena matleen@gazeta.pl

  OdpowiedzUsuń
 25. Wytrawne muffiny jajeczne bez dodatku mąki, idealne na wielkanocny stół

  Składniki na 5 babeczek:
  3 jajka
  50g krakowskiej suchej z dziczyzną od @sokolowpl
  pół świeżej czerwonej papryki
  garść świeżego szpinaku
  30g drobno startego parmezanu lub sera żółtego
  sól i pieprz
  Rozgrzać piekarnik do 180 stopni (góra-dół).
  Jajka rozmieszać widelcem w misce, dodać sól i pieprz. Następnie posiekać liście szpinaku, pokroić drobno wędlinę i paprykę w kosteczkę. Przygotowane składniki i ser dodać do jajek. Dokładnie wymieszać. Silikonowe foremki do babeczek natrzeć lekko oliwą lub olejem rzepakowym i wykładać do nich masę.
  Piec przez około 15-20 minut, do uzyskania efektu ze zdjęcia, smacznego!

  OdpowiedzUsuń
 26. Czy pozostałe 2 propozycje doszły? :) Mam jakieś problemy z internetem :(

  OdpowiedzUsuń
 27. Pasztet z żurawiną

  1 kg słoniny wieprzowej b/s firmy Sokołów
  40 dkg wątróbki wieprzowej firmy Sokołów
  1 kg fileta z piersi kurczaka b/s firmy Sokołów
  3 cebule
  5 jaj
  2 czerstwe bułki
  1 łyżeczka gałki muszkatułowej
  sól kamienna 3g/na 1kg masy bez jajek
  pieprz na 1g/ na 1kg masy bez jajek
  liść laurowy
  ziele angielskie
  włoszcyzna ( por, seler, pietruszka, marchew)
  Słoninę, filet z piersi kurczaka zalać wodą, dodać włoszczyznę,cebulę, ziele angielskie, liść laurowy i sól. Gotujemy do miękkości. Osobno parzymy wątróbkę. Ugotowane składniki wraz z cebulą i wątróbką mielimy na najmniejszym sitku. Bułkę moczymy w rosole po ugotowanym mięsie i również mielimy. Wszystko wrzucamy do miski, dodajemy pieprz,sól jajka i gałkę muszkatułową. Wszystko blendujemy do uzyskania gładkiej konsystencji. Gęstość farszu regulujemy wywarem w którym gotowały się wszystkie składniki. Dodajemy żurawinę. Gotowy pasztet przekładamy do foremek i pieczemy 50 minut w temp. 180 stopni Celcjusza.

  Małgorzata Szabel
  gosia.szabel@poczta.fm

  OdpowiedzUsuń
 28. Wielkanocne śniadanie powinno się należycie zacząć :) Np taką pieczoną białą kiełbaską w boczku :) Mężczyźni będą zachwyceni ;)
  Składniki:

  6 sztuk białej kiełbasy parzonej Sokołów
  4 duże pieczarki
  12 długich i cienkich plastrów surowego boczku wędzonego Sokołów
  2 duże cebule
  Sól, pieprz do smaku
  1 łyżka masła

  Sposób przygotowania:

  Pieczarki myjemy, kroimy drobno i podsmażamy na maśle. Delikatnie doprawiamy solą i pieprzem, zdejmujemy z ognia jak całkowicie odparują.
  Każdą kiełbaskę nacinamy wzdłuż, nadziewamy pieczarkami i owijamy 2 plastrami boczku. Spinamy końce wykałaczką.
  Przekładamy do naczynia żaroodpornego, posypujemy posiekanymi w talarki cebulami i przykrywamy folią spożywczą, matową stroną na zewnątrz. Wkładamy do piekarnika nagrzanego do 160⁰C na 45 minut, po czym odkrywamy całkowicie i pieczemy jeszcze 15 minut na grzałce górnej z funkcją grilla. Podajemy na ciepło ze świeżym pieczywem.

  OdpowiedzUsuń
 29. Na warsztaty kulinarne będzie mi ciężko pojechać, ale o smakołyki firmy Sokołów chętnie powalczę ;) Tym razem babką wielkanocną, ale nie taką zwyczajną, a wytrawną ;) Dokładnie pod postacią galarety ;)
  Składniki:
  6 udek
  3 marchewki
  2 pietruszki
  Mały kawałek selera
  2 ziela angielskie
  2 liście laurowe
  1 mała cebula
  2 ząbki czosnku
  Mały kawałek pora
  Sól, pieprz
  20g żelatyny

  Dodatkowo:
  200g chudej wędliny np Szynka Sołtysa Sokołów
  1 puszka kukurydzy
  1 malutka puszka groszku
  Marchew z rosołu pokrojona w kostkę
  1 słoiczek małych, marynowanych podgrzybków
  2 piersi z kurczaka
  1 łyżka oleju rzepakowego
  1 łyżeczka przyprawy Kebab-gyros

  Sposób przygotowania:

  Udka zalewamy wodą, gotujemy chwilę, zbieramy szumowiny i dodajemy warzywa, ziele angielskie, liść laurowy, a na końcu przypieczoną z czosnkiem cebulę. Z gotowego wywaru odlewamy ok 1 litr, w którym rozpuszczamy żelatynę.
  W trakcie gotowania rosołu kroimy piersi na mniejsze kawałki i podsmażamy na łyżce oleju z przyprawą Kebab-gyros. Studzimy.
  Marchew z rosołu kroimy w kostkę i łączymy z groszkiem. Kukurydzę odcedzamy.
  W metalowej formie na babkę układamy w żłobieniach zrolowaną szynkę. Na przemiennie z kukurydzą dajemy groszek wymieszany z marchewką i cały czas stopniowo zalewamy.
  Przy końcu, wyżej szynki układamy małe, odcedzone z zalewy grzybki (kapeluszami do dołu) i pierś z kurczaka. Zalewamy rosołem do końca i wstawiamy do lodówki lub chłodnego pomieszczenia.
  Przed wyciągnięciem z formy delikatnie ogrzewamy ją nad miską z gorącą wodą.
  Galaretę podajemy z odrobiną octu.

  kuchniawczekoladzie@poczta.fm

  OdpowiedzUsuń
 30. Schabowy z Sokołowa w panierce z mąki kokosowej
  Schab wieprzowy z Sokołowa kroimy w plastry (1platrer 100g)porządnie rozbijamy ,przyprawiamy solą i pieprzem i odkładamy do lodówki na około 1 godzinę .
  Ma patelni rozgrzewamy masło klarowane .
  Schab panierujemy najpierw w mące kokosowej ,później w roztrzepanym jajku .
  Smażymy z obu stron na złoty kolor .
  Dodatki wg uznania.
  Ja podaje z gniecionych ziemniakami i świeżym koperkiem oraz z surówką z pekińskiej kapusty w sosie jogurtowym .
  Życzę smacznego
  Karolina Stęsicka
  karolinastesicka@wp.pl

  OdpowiedzUsuń
 31. Kochani czas ogłosić wyniki konkursu. Bardzo dziękuje za wszystkie wasze wspaniałe zgłoszenia 😍 Tak więc nagrodę główną czyli warsztaty kulinarne wygrywa Aleksandra Sadłowska 😍 nagrody dodatkowe wędrują do Kuchnia w czekoladzie i Najmądrzejsza 😍 Gratulujemy serdecznie 😃 Dziewczyny czekam na wasze dane do wysyłki nagród, wyślijcie je na mojego maila.

  OdpowiedzUsuń

Prześlij komentarz

Bardzo dziękuje za odwiedziny i pozostawiony komentarz. Będzie mi miło jak spotkamy się znowu. Drogi anonimie zostaw chociaż swoje imię. Wypróbowałaś/eś przepis z mojego bloga - podeślij mi zdjęcia a umieszczę go w galerii na fb.